Resultater lag 3 100m hoved

1 Erling Frantzen Bjerkvik V65
**X** 50 ****X 50 *X*XX 50 **XX**X**9 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249
2 Egil Olli Karasjok V65
**XXX 50 ***9* 49 *XXX9 49 ***X*XX*** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248
3 Dagfinn Skavdal Tromsø V65
***XX 50 *X*** 50 *X**X 50 **X*X*XXX* 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250
4 Arild Fjellaksel Evenes V65
X9**X 49 99X** 48 X**XX 50 *XXXX*X*XX 100
15 Skudd 147 25 Skudd 247
5 Eldor Jørgensen Fagervika V65
9*89X 46 98X9* 46 *XX99 48 99XXXXXX9X 97
15 Skudd 140 25 Skudd 237
6
7
8
9 Walther Kristiansen Sandnessjøen V73
0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd
10 Ulf Nylund Storsteinnes V73
9*X*9 48 *9X*9 48 XX9X9 48 999X98XX98 91
15 Skudd 144 25 Skudd 235
11 Trond Brennhaug Grane V73
0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd
12 Torvald Gamst Brøstadbotn V73
0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd
13 Torgeir Olsen Kjøpsnes V73
***X* 50 X9XX9 48 99X*9 47 9XX*X*9X*X 98
15 Skudd 145 25 Skudd 243
14 Tore Thomassen Tromsø V73
9XXX8 47 99XX* 48 9XXX* 49 9X*XX**X*X 99
15 Skudd 144 25 Skudd 243
15 Roald Hoseth Narvik V73 L
***9* 49 **X*X 50 X**** 50 X********* 100
15 Skudd 149 25 Skudd 249
16 Reidar Hoel Langfjorddalen V73 L
XXX** 50 *X*** 50 X*XXX 50 *9**XXXX*9 98
15 Skudd 150 25 Skudd 248
17 Arthur Nyland Storsteinnes V73 L
0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd
18 Nils Kåre Sørensen Storsteinnes V73 L
9XX** 49 9*X9X 48 **XXX 50 *99899X*99 92
15 Skudd 147 25 Skudd 239

MLRes - www.megalink.no 12:03 - 03.08.2019