Resultater lag 3 100m hoved

1 Ola G. Haugen Rennebu V65
8X99* 46 *9X9* 48 99XXX 48 XX9*9X*9X9 96
15 Skudd 142 25 Skudd 238
2 Ørjan Martinsen Hage Opdal og Midtbygden J
*X*** 50 *9*X* 49 X**** 50 *X*X****** 100
15 Skudd 149 25 Skudd 249
3 Erlend Martinsen Hage Opdal og Midtbygden J F
*XX*X 50 99999 45 X9XX9 48 **X*XX9998 95
15 Skudd 143 25 Skudd 238
4 Christine Reiersen Rennebu NV F
9*9** 48 **X** 50 9X99X 47 XX**9*X99* 97
15 Skudd 145 25 Skudd 242
5 Ola Bjerkås Rennebu V73
XXXX* 50 XX*X9 49 9*XX* 49 XX9X*X9**9 97
15 Skudd 148 25 Skudd 245
6 Eva Karin Tilset Opdal og Midtbygden NV K
99X** 48 XX*X* 50 X***X 50 X**X**X**X 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248
7 Ragnhild Nygård Bjerkås Rennebu NU KFP
XX*XX 50 99XX9 47 XX9** 49 *XX*X*X*XX 100
15 Skudd 146 25 Skudd 246
8 Håkon Skamfer Rennebu NU FP
9XXX9 48 *X999 47 9X9X9 47 9**X99X*X 87
15 Skudd 142 25 Skudd 229
9 Jørgen Skamfer Bjerkås Rennebu NU FP
9XX** 49 XXX*X 50 **999 47 8XXX**X99X 96
15 Skudd 146 25 Skudd 242
10 Sverre Hårstad Rennebu NU LFP
XXX9* 49 XX99* 48 99999 45 X***9XXX*9 98
15 Skudd 142 25 Skudd 240

MLRes - www.megalink.no 15:10 - 18.08.2019