Resultater lag 4 15m

1 Jens Kåre Øyen Hov V55
X999X 47 *9999 46 X***X 50 9XX8999X99 92 9XXX**X9XX 98
15 Skudd 143 25 Skudd 235 35 Skudd 333
2 Oliver Aa Engzelius Røros 3
X**** 50 69X66 37 9*X99 47 485*X999XX 84 8*X*XX99*X 96
15 Skudd 134 25 Skudd 218 35 Skudd 314
3 Per Helge Langseth Lånke V65
9XX9* 48 XX**X 50 X*XX* 50 9*XXX*9*99 96 **XX*9XXX* 99
15 Skudd 148 25 Skudd 244 35 Skudd 343
4 Jostein W. Hoseth Rennebu V73
XXX*X 50 *XX*X 50 XXX** 50 X*****9XXX 99 X**XXXX**X 100
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 349
5 Emil Haugan Mostadmark V55
**X** 50 9***9 48 *XXXX 50 999X9XX*9X 95 XX****X*** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 243 35 Skudd 343
6 Egil Magne Damli Orkland Ytre V73
**X9X 49 99X9X 47 *8**X 48 *X9XXXXXXX 99 X9*XX9X9XX 97
15 Skudd 144 25 Skudd 243 35 Skudd 340
7 Britt Helen Holtan Orkland Ytre 5 K
*X9** 49 8XX99 46 XX8*X 48 99X*98X**X 95 X9*9X9XX** 97
15 Skudd 143 25 Skudd 238 35 Skudd 335
8 Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 M
****X 50 *999X 47 **999 47 *89XXXX*** 97 **X*X*X999 97
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 338
9 Astrid Håkenstad Lesja 3 K
X99X* 48 79887 39 X9999 46 9*98X99*9X 93 XX9X999XXX 96
15 Skudd 133 25 Skudd 226 35 Skudd 322

MLRes - www.megalink.no 15:32 - 18.01.2020