Resultater lag 4 200m ROV

1
2
3 Emma Flesaker Fiskum J K
***X9 49 999*9 46 *8999 45 XX8XXX*X*9 97 0
15 Skudd 140 25 Skudd 237 35 Skudd 237
4 Anna Isnes Tyse Fiskum EJ K
9*X** 49 68997 39 68977 37 897*889899 85 0
15 Skudd 125 25 Skudd 210 35 Skudd 210
5
6 Birgitte Stålen Berg Jondalen J K
9X*XX 49 69666 33 89XX9 46 799889899X 86 0
15 Skudd 128 25 Skudd 214 35 Skudd 214
7 Simen Østdahl Nes og Bromma J
X**9X 49 69647 32 *XX99 48 769X869889 80 0
15 Skudd 129 25 Skudd 209 35 Skudd 209
8
9
10
11
12
13
14

MLRes - www.megalink.no 17:26 - 03.09.2017