Resultater lag 42 100m ROV

1 Ola Kaasa Bolkesjø R
9*X99 47 X8988 43 7X99X 45 889X9X9*98 90 0
15 Skudd 135 25 Skudd 225 35 Skudd 225
2 Kristina Aas Bolkesjø ASP K
9XXX9 48 X9XX* 49 **9X9 48 XX9XX9899* 94 0
15 Skudd 145 25 Skudd 239 35 Skudd 239
3
4
5 Sander Årskog Vikhagen Jondalen ER
XX**X 50 *X*** 50 *XX** 50 *XXXX****X 100 0
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 250
6
7 Eirik Sylte Kongsberg ER
XX*** 50 X***X 50 X**** 50 ***9***X*X 99 0
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 249
8 Tor Christian Mathisen Bamble ER
*X**X 50 ****X 50 *X**9 49 XX*X****XX 100 0
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 249
9 Svein Christian Mathisen Bamble ASP
9X9X9 47 *X9*9 48 9X99X 47 X99989*999 91 0
15 Skudd 142 25 Skudd 233 35 Skudd 233

MLRes - www.megalink.no 10:44 - 04.09.2016