Resultater lag 8 15m

1 Tuva Reinskou Styrvoll NU KF
9X9*9 47 X9X*9 48 X9999 46 9*899859XX 87
15 Skudd 141 25 Skudd 228
2 Lone Skoglund Nakjem Styrvoll NV K
XXXX8 48 9X*XX 49 X999* 47 *XXX9X99X9 96
15 Skudd 144 25 Skudd 240
3 Inge Martin Nakjem Styrvoll NV
98899 43 9988X 44 89898 42 99899XX*98 91
15 Skudd 129 25 Skudd 220
4 Knut Skjelland Andebu V73
XX*XX 50 *XX9* 49 X*X9* 49 XX*XXX**** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248
5 John Berg Slagen V55
XX9*X 49 989*9 45 **XX* 50 99**99**9X 95
15 Skudd 144 25 Skudd 239
6
7
8 Arne Hansen Andebu V65 L
**99* 48 X99XX 48 X9XX* 49 XXXX*XXX*X 100
15 Skudd 145 25 Skudd 245

MLRes - www.megalink.no 18:50 - 01.02.2018