Resultater lag 5 300m hoved

1 Madelen Berg Andebu 1 KV
8999* 45 XX9XX 49 *XXXX 50 ****XX9*X9 98
15 Skudd 144 25 Skudd 242
2 Line Camilla Næss Styrvoll 4 KV
99XX9 47 X889X 45 9XX9* 48 99999XXXXX 95
15 Skudd 140 25 Skudd 235
3 Audun Hellenes Hvarnes 3 V
9XXX* 49 69889 40 9*X*9 48 8*8X9X*XXX 95
15 Skudd 137 25 Skudd 232
4
5 Tom Knudsen Sandar og Sandefjord 4 N
99XXX 48 79X8* 44 *9**9 48 X9999X9X9* 94
15 Skudd 140 25 Skudd 234
6 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 5 V
XXXXX 50 6*9XX 45 9XX*9 48 X*X9X99*X* 97
15 Skudd 143 25 Skudd 240
7 Irene Knudsen Bøe Sandar og Sandefjord 5 KV
999X9 46 XX9*8 47 XX**X 50 X99XXX9XXX 97
15 Skudd 143 25 Skudd 240
8 Inger Hustuft Aadne Styrvoll 5 K
99X9X 47 99989 44 989*X 46 99999X9*9* 93
15 Skudd 137 25 Skudd 230
9 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 5
9X9** 48 9999* 46 XX*9X 49 X*989XX999 93
15 Skudd 143 25 Skudd 236
10 Kjell Arild Hellenes Styrvoll V55
98899 43 *9899 45 X*9*X 49 **9*99X*X9 96
15 Skudd 137 25 Skudd 233
11 Finn Tore Knudsen Nøtterø V55 V
9XX99 47 98989 43 9X*XX 49 98988X*XX9 91
15 Skudd 139 25 Skudd 230
12 Ragnar Flaatnes Sem 5 L
XXXX9 49 9X9X8 46 9**9* 48 99XX9XXXX* 97
15 Skudd 143 25 Skudd 240

MLRes - www.megalink.no 11:08 - 13.08.2017