Resultater lag 2 15m

1 Madelen Berg Andebu 1 V
***9X 49 *X*XX 50 9*X*X 49 X*9X*X*X** 99 X**XXX*X9* 99
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 346
2 Terje Kvestad Kongsberg 1
****X 50 9XXX* 49 *XXX9 49 **XXXX*XX* 100 9*XX*X*X9X 98
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 346
3 Rolf Harry Hegna Sem V65
XXXXX 50 XX*X* 50 9X9** 48 X*XXX9**** 99 ***X*9*XXX 99
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 346
4 Sven Idland Sem V65
*X*X 40 9X*** 49 **99X 48 XX*X9XXX9* 98 X*X*X**X8* 98
15 Skudd 137 25 Skudd 235 35 Skudd 333
5 Yngvar Vataker Sandar og Sandefjord V55
XX**X 50 9XX9X 48 XX**X 50 **XX99**X* 98 9X**998X*9 94
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 340
6 Mathias Norshus Andebu R V
9X*** 49 *9XX* 49 9XX99 47 XX999***9X 96 9XX*99*X99 95
15 Skudd 145 25 Skudd 241 35 Skudd 336
7 Lorents Holm Andebu V73
9*9X* 48 *9X9X 48 9XXXX 49 9X999999 73 0
15 Skudd 145 25 Skudd 218 35 Skudd 218
8 Kristoffer Halvorsen Andebu V73 V
*XXX* 50 99XX9 47 XX*** 50 X999X**X9X 96 X9*X*99X99 95
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 338

MLRes - www.megalink.no 19:01 - 09.11.2017