Resultater lag 11 15m

1 Eirik Navelsaker Flesberg R V
9*X9X 48 **X*9 49 999XX 47 X*9*XX9**X 98 XX9X*9XXXX 98
15 Skudd 144 25 Skudd 242 35 Skudd 340
2 Herman Baklid Jondalen ER V
*XXX* 50 X9X** 49 ***XX 50 *X*99X*XXX 98 XXX9X**X** 99
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 346
3 Lilja Emilie Solheim Fiskum R K
9X99* 47 **9X9 48 99*XX 48 88XX99X99* 92 9X*9X8**X9 95
15 Skudd 143 25 Skudd 235 35 Skudd 330
4 Stian Solheim Fiskum R
9*98X 46 XX998 46 98888 41 77988X8897 81 78X99*7767 80
15 Skudd 133 25 Skudd 214 35 Skudd 294
5 Hans Jakob Løvold Fiskum ER V
9X*** 49 XX9*9 48 9X9** 48 X9XXXXXX9X 98 *XXXX*XXX* 100
15 Skudd 145 25 Skudd 243 35 Skudd 343
6 Jonas Myrvold Velle Fiskum ER V
99X99 46 XX*XX 50 XX99X 48 X99*9*9X9* 95 *XX99XXX9X 97
15 Skudd 144 25 Skudd 239 35 Skudd 336
7 Inga Mørck Ski 5 K
***XX 50 X9*9* 48 **9*9 48 9*XXX9X**X 98 XX***XX*X* 100
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 344
8 Elizabeth Lande Kongsberg 2
***** 50 *XX*X 50 *XXX* 50 X*XXXXX*XX 100 **9**XX999 96
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 346

MLRes - www.megalink.no 14:04 - 12.11.2017