Resultater lag 10 15m

1 Sebastian Nicolay LÝvseth Sagvolden Asker ER
X99X9 47 X9X99 47 *XX9X 49 X9999*9X99 93 999998X999 90
15 Skudd 143 25 Skudd 236 35 Skudd 326
2 Emil Haavardtun Asker EJ V
X**XX 50 9X9*9 47 XX9XX 49 9899*99XXX 93 XXXXX*X9X9 98
15 Skudd 146 25 Skudd 239 35 Skudd 337
3 Odd Edland Sem V73
9XX99 47 X*9X* 49 XX9X9 48 X*XXX*XX9X 99 0
15 Skudd 144 25 Skudd 243 35 Skudd 243
4 Arvid Meek Skarpskytten V65
X*XX* 50 XX*X9 49 XXXXX 50 ***XXX***9 99 X9X*XX*9*X 98
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 346
5 Andreas Bedregal Asker NU
9XXX8 47 XXX8X 48 X98** 47 *999X899X* 93 0
15 Skudd 142 25 Skudd 235 35 Skudd 235
6 Gunnar Torstein Olsen LÝveid V73
**X*X 50 *X*** 50 99*** 48 *X**XX*XXX 100 *X*XXXXX** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 348
7 Odd Kolsrud Begnadalen V73
X*X** 50 ***X* 50 X**** 50 ***X****** 100 **X******* 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 350
8 Svein H. Myhre Tyristrand V73
X**XX 50 X**** 50 XXX*X 50 *X9X*X9X*9 97 X**X*XX*XX 100
15 Skudd 150 25 Skudd 247 35 Skudd 347

MLRes - www.megalink.no 12:35 - 12.11.2017